miljo

Verksamhetspolicy

Våra uppdrag skall kännetecknas av nöjda kunder, ägare och medarbetare

 

Det innebär att vi tillhandahåller tekniska tjänster såsom projektledning, förfrågningsunderlag, projektering, beredning, långsiktiga planer för ledningsnät och ställverk, tillståndsfrågor samt underlag för skogliga åtgärder med rätt och jämn kvalitet, så att de motsvarar våra kunders, markägare, myndigheter, samt våra egna krav och förväntningar.

 

För att hålla företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet på en hög nivå är det nödvändigt att kvalitets och miljötänket genomsyrar hela organisationen. Våra medarbetare utbildas därför kontinuerligt inom dessa områden. Alla i vår organisation har ett ansvar för att bidra till vårt kvalitets och miljöarbete så att vår verksamhet ständigt förbättras.

 

På High Voltage Consulting AB är det naturligt att vi tar hänsyn till ett livscykelperspektiv och att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi miljöanpassar och effektiviserar vår verksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda, förebygga föroreningar och att skydda miljön. Vi skall verka för att minska den negativa miljöpåverkan genom att ta hänsyn till miljöaspekter i vår planering.

 

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö. Vi skapar ständiga förbättringar genom tydliga och mätbara mål, inom såväl kvalitet som inre och yttre miljö. Vi uppfyller all gällande lagstiftning men vår strävan är att ligga steget före och ha högre ambitioner än så.

 

Detta innebär att vi:

  • eftersträvar goda och långsiktiga relationer med våra leverantörer
  • ständigt arbetar med att förbättra och utveckla våra tjänster, processer och ledningssystem
  • sätter alla kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande
  • uppträder ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter
  • förbättrar verksamheten genom välutbildade, engagerade och lösningsorienterade medarbetare
  • alltid skall leva upp till gällande regler och lagkrav som gäller vår verksamhet
  • verkar för begränsning av produkter som är skadliga för människor och miljö
  • minskar avfallsmängderna och begränsar material- och energianvändningen

 

 

VD Lars-Göran Ståhl